Regulamin świadczenia usług w serwisie Luckyteam.info

I. Definicje.

  1. Usługodawca – GLOBAL E-BUSINESS SP. Z O. O. SP. K, ul. Jacentego Gałęzowskiego 6, 35-074 Rzeszów
  2. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę w oparciu o Regulamin, polegające na umożliwieniu Usługobiorcom zakładania i prowadzenia pamiętników internetowych (blogów) opartych o system wordpress z możliwością wyboru szablonu z przykładową treścią oraz publiczne udostępnianie ich osobom korzystającym z sieci Internet,
  3. Usługobiorca – osoba korzystająca z serwisu luckyteam.info, która ukończyła 18 lat,
  4. Użytkownik – inaczej usługobiorca korzystający z naszych usług,
  5. Serwis – serwis internetowy, umieszczony pod adresem internetowym http://www.luckyteam.info,
  6. Pliki cookies – niewielka informacja tekstowa, wysyłana przez serwer Usługodawcy i zapisywana na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca.

Informacje zapisane w pliku „cookies” serwer Serwisu Usługodawcy może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera lub mogą być one odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu,

II. Regulamin – niniejszy regulamin

  1. Postanowienia ogólne.
   1. Niniejszy regulamin, określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie, zasady korzystania z tych usług, prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy oraz zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
   2. Kontakt z Usługodawcą dostępny jest pod adresem e-mail: support@luckyteam.info
   3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Regulaminem.
   4. Usługodawca w Serwisach Usługodawcy nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.
   5. Usługobiorca każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu powinien zapoznać się z Regulaminem i jest zobowiązany są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji.
   6. Rejestracja, logowanie i korzystanie z Serwisu, jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie tej czynności.

III. Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (rejestracji i korzystania) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
  • Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do sieci Internet oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
  • Przeglądarka obsługującą pliki cookies z włączoną ich obsługą.
  • Posiadanie indywidualnego, czynnego konta poczty elektronicznej e-mail.
 2. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim koncie Usługobiorcy.
 3. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu,
  • całkowitego zaprzestania świadczenia usług bez podania powodu,
  • wysyłania na adres elektroniczny Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.
 5. Usługobiorcy nie wolno:
  • publikować ani przesyłać treści niezgodnych z prawem, bądź promujących lub oferujących instrukcje dotyczące działalności niezgodnej z prawem albo naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • publikować ani przesyłać treści nawołujących do dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie lub wyznanie, treści zawierających wulgaryzmy, nieprzyzwoitości, profanacji lub w inny sposób kontrowersyjnych,
  • publikować ani przesyłać treści naruszających chronione prawem majątkowe oraz osobiste prawa autorskie osób trzecich,
  • importować:
   1. List, które zostały zakupione (w szczególności list z Allegro o wielkościach od kilkuset tys. do kilku milionów)
   2. List, zebranych tzw. „robotami” przeszukującymi strony.
   3. List, na których są osoby, które NIE wyraziły zgody na otrzymywanie emaili od Ciebie.
   4. List w celu wysłania zapytania o zgodę na otrzymywanie wiadomości.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat,
  • usunięcia z Serwisu treści udostępnianych przez Usługobiorców, w sytuacji gdy treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • odmówienia świadczenia usług osobom, które nie pochodzą z polecenia innego użytkownika.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy.

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Usługobiorcę z chwilą rejestracji w Serwisie z polecenia innego użytkownika i rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 2. Korzystanie z Usług w Serwisie jest całkowicie bezpłatne. W ramach jednego konta Usługobiorca może założyć dowolną ilość blogów.
 3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usług jest rejestracja w Serwisie z polecenia innego użytkownika lub wysłanie danych potrzebnych do rejestracji przez specjalny formularz dostępny na stronie. Podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, Usługobiorca oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 4. Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna:
  • z akceptacją Regulaminu,
  • ze zgodą na wysyłanie przez Usługodawcę drogą elektroniczną informacji (komunikatów technicznych i organizacyjnych), w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi,
  • ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Usługi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
  • ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Usługobiorca może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, przesyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: support@luckyteam.info. Odwołanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych może skutkować odmową dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług nie później niż 72 godziny od momentu utworzenia konta Usługobiorcy. Jeżeli Usługi zostały wybrane w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 6. Usługobiorca może w dowolnej chwili zażądać usunięcia jego konta w Serwisie, poprzez kontakt z Usługodawcą. Żądanie usunięcia konta jest równoznaczne z żądaniem usunięcia wszystkich danych powiązanych z tym kontem, zgromadzonych w Serwisie, w tym z usunięciem bloga Usługobiorcy.
 7. Żądanie usunięcia konta Użytkownika jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego korzystania z Usług.

V. Odpowiedzialność

 1. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały, które publikuje na swoim blogu, w tym za ich wiarygodność.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym karnej, cywilnej i administracyjnej, za skutki sprzecznego z Regulaminem sposobu korzystania przez Usługobiorców z Serwisu.
 3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie bloga jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem w sieci Internet.
 4. Usługobiorca oświadcza, iż:
  • Przysługuje mu majątkowe prawa autorskie do zamieszczanych w blogu treści, w tym filmów, utworów audio, zdjęć, skanów lub publikacji tekstowych (również zawartych w tzw. linkach) bądź też przysługują mu odpowiednie prawa do korzystania z tych treści (licencja), obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania treści w sieci Internet
  • Osoby, których wizerunek jest inkorporowany do materiałów (w szczególności na zdjęciach, multimediach), zezwoliły na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, o ile ich zgoda jest konieczna do publikacji materiału.W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów wyłącznie Usługobiorca jest odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorców spowodowane korzystaniem z Serwisu,
  • sposób, w jaki będą wykorzystywane notatki lub komentarze Usługobiorców,
  • wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od Usługodawcy,
  • szkody poniesione przez Usługobiorców a spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, wejściem w posiadanie haseł Usługobiorców przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu wirusami,
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę jego bloga do celów komercyjnych, poprzez dołączanie reklam i inne, dowolne zagospodarowanie obszarów przeznaczonych do komercyjnego wykorzystania na stronie, na której Usługobiorca prowadzi blog, pod warunkiem, że działania te będą podejmowane bez ingerencji w treść bloga Usługobiorcy i w sposób pozwalający na odróżnienie reklam od pozostałej treści bloga.
 7. Usługobiorca może założyć blog czysty, bez treści lub z gotowym szablonowym opisem konkretnego programu zarobkowego, na którym treści są tylko przykładem. Usługobiorca zanim zacznie reklamować stronę proszony jest o dokonanie edycji treści znajdujących się na blogu, aby mieć pewność, że treści które się znajdują na blogu są aktualne, nie wprowadzają nikogo w błąd i są zgodne z usługobiorcy przemyśleniami, opinią itp., gdyż spółka Global E-business Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi odpowiedzialności za treści, które usługobiorca  zamieszcza na swoim blogu.

VI. Ochrona prywatności

 1. W związku z uczestnictwem w Serwisie, w jego zasobach gromadzone i przetwarzane są dane osobowe Usługobiorców, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Usługodawca dołoży wszelkich starań, żeby dane osobowe nie weszły w posiadanie osób trzecich, lecz nie odpowiada za ich dostanie się w niepowołane ręce na skutek tzw. włamań komputerowych. Ponadto Usługodawca informuje, że technologia transmisji danych, stosowana w Internecie, w tym w Serwisie, nie zabezpiecza w pełni tajemnicy gromadzonych i przesyłanych informacji.
 2. Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania Usług.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które nie są niezbędne do świadczenia Usług, jedynie za uprzednią zgodą Usługobiorcy. Zgoda taka jest wyrażana po powiadomieniu przez Usługodawcę o rodzaju danych, odbiorcach danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz może być w każdym czasie odwołana.
 4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Usługodawca.
 5. Usługodawca może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
 6. Usługodawca i jego partnerzy biznesowi, za których działanie odpowiada jak za swoje własne, nie ujawnią nikomu danych wprowadzonych przez Usługobiorcę do Serwisu, chyba że będzie to wynikiem żądań podmiotów, które mają prawo do otrzymania tych danych od Usługodawcy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługobiorca udostępnia swoje dane osobowe w procesie rejestracji.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych może oznaczać brak możliwości skorzystania z Usługi.
 9. Usługodawca zbiera od Usługobiorcy i przetwarza następujące dane osobowe:
  • adres poczty elektronicznej (e-mail)
 10. Usługobiorca ma w każdej chwili prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, zebranych przez Usługodawcę oraz prawo do ich modyfikowania, uzupełniania i usuwania.
 11. Usługobiorca ma prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy o ochronie danych osobowych.
 12. Usługobiorca może w każdym czasie zażądać od Usługodawcy zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 13. Żądanie usunięcia i zaprzestania przetwarzania danych osobowych udostępnionych do Serwisu, których podanie jest wymagane przez Usługodawcę, jest jednoznaczne z rezygnacją przez Usługobiorcę z korzystania z zasobów Serwisu w całości albo w części lub z jego wszystkich lub poszczególnych usług.
 14. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP komputerów, z których Usługobiorca dodał swoje ogłoszenia. Mogą one są być przez administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.
  1. Tryb postępowania reklamacyjnego
   1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji Usług w czasie ich trwania.
   2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
    • oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
    • przedmiot reklamacji,
    • okoliczności uzasadniające reklamację.
   3. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
   4. Reklamację należy w formie elektronicznej przesłać na adres: support@luckyteam.info.
   5. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.
   6. Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Usługobiorcę do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Serwisu lub bezpośrednio przez Usługodawcę.
   7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Usługobiorcy utworzone w Serwisie, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. Ponadto Usługodawca może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania konta Usługobiorcy lub Serwisu.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia do Regulaminu i opublikowania.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Usługobiorca jest obowiązany powstrzymać się od zalogowania w Serwisie i niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o takiej decyzji.
 4. Oświadczenie o niezaakceptowaniu zmian w Regulaminie pociąga za sobą usunięcie konta Usługobiorcy z Serwisu.
 5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny.